Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Patiënt: een patiënt en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger die poliklinische behandeling en/of onderzoek ondergaat bij The Migraine Clinic BV (TMC) en/of TMC Services BV (TMCS).

1.2 Zelfstandig behandelcentrum (ZBC): de locaties van TMC en TMCS inclusief alle dependances en/of nevenvestigingen daarvan en/of alle aldaar werkzame medisch specialisten of verpleegkundig specialisten.

1.3 Behandelingsovereenkomst: iedere tussen een patiënt en een hulpverlener/behandelaar van het ZBC of het ZBC zelf tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de hulpverlener/behandelaar of het ZBC zich verbindt tot het verrichten van handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op zorg van de patiënt.

1.4 Geneeskundige handelingen: een poliklinische behandeling of – consult, eventuele keuringen en alle overige, al dan niet medisch specialistische zorg of dienstverlening door of vanwege het ZBC.

1.5 Dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst waarbij het ZBC zich in aanvulling op een behandelings- en/of solitaire overeenkomst verbindt tot het (doen) leveren van in onderling overleg nader te bepalen diensten aan de patiënt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 augustus 2022. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle daarna afgesloten behandelingen/of dienstverleningsovereenkomsten tussen het ZBC en de patiënt.

2.2 Op de (behandelings-)overeenkomst met de patiënt kunnen naast deze Algemene Voorwaarden ook andere Algemene Voorwaarden van het ZBC van toepassing zijn.

2.3 Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts van kracht als het ZBC daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3: Identificatie en (bescherming van) persoonsgegevens

3.1 Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek aan het ZBC te kunnen identificeren met een wettelijk erkend en geldig identiteitsbewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk identiteitsbewijs niet tonen, dan is het ZBC gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

3.2 De manier waarop het ZBC omgaat met de persoonsgegevens is vastgelegd in de privacyverklaring die gepubliceerd wordt op de website van het ZBC.

Artikel 4: Aangaan van de Behandelingsovereenkomst

4.1 De Behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de patiënt aan het ZBC of aan de medisch specialist opdracht verstrekt tot het (doen) verrichten van geneeskundige handelingen.

4.2 De patiënt houdt zich aan de huisregels.

4.3 De patiënt gaat door het aangaan van de behandelingsovereenkomst akkoord met het verlenen van toegang tot zijn/haar medisch dossier aan zorgverleners van het ZBC voor zover noodzakelijk voor het verlenen van zorg.

4.4 De patiënt heeft recht op inzage in het eigen dossier of het ontvangen van een afschrift daarvan. Het ZBC kan voor het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen.

4.5 Het ZBC zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de patiënt ten behoeve van het dossier verstrekte gegevens, tenzij het ZBC op grond van wet- of regelgeving verplicht is deze gegevens te verstrekken.

Artikel 5: Annulering afspraken

 5.1 Als de patiënt een gemaakte afspraak tot het (doen) verrichten van een geneeskundige behandeling door het ZBC niet kan nakomen, moet hij/zij deze afspraak, met uitzondering van overmacht, uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren.

5.2 Het ZBC-administratie strekt tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak is gemaakt en niet is afgezegd.

5.3 Voor afspraken welke niet of niet tijdig of niet correct zijn afgezegd, kan door het ZBC bij de patiënt een “no-show” tarief van € 50,– in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Opschorting en beëindiging van de Behandeling

6.1 De behandelingsovereenkomst kan worden opgeschort of opgezegd, dan wel een nieuwe behandelingsovereenkomst kan worden geweigerd, als de patiënt niet tijdig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichting.

6.2 Beëindiging van de behandeling kan altijd geschieden met wederzijds goedvinden. Alleen als er gewichtige redenen bestaan om de behandeling niet voort te zetten, kan de Behandelingsovereenkomst ook eenzijdig worden opgezegd door de hulpverlener van het ZBC of het ZBC zelf.

6.3 Gewichtige redenen worden in ieder geval aanwezig geacht als de patiënt zich dermate onbehoorlijk of onheus gedraagt tegenover het ZBC of zijn/haar medewerkers of patiënten of hun gezelschap, dat daardoor de situatie onwerkbaar wordt, de hulpverlening aan anderen in gevaar dreigt te komen of de vertrouwensrelatie onherstelbaar is verstoord.

Artikel 7: Betaling

7.1 De patiënt is het ZBC het in rekening gebrachte bedrag voor behandeling (DOT), en/of overige diensten verschuldigd, volgens de daarvoor door het ZBC vastgestelde en op de website van het ZBC gepubliceerde tarieven. Bij geschillen tussen de patiënt en/of het ZBC en de zorgverzekeraar over vergoeding van de verleende zorg dient de patiënt zelf voor betaling zorg te dragen. Het ZBC kan uit coulance de patiënt het verschil tussen de door de zorgverzekeraar van de patiënt uitbetaalde bedrag en de door het ZBC in rekening gebrachte bedrag kwijtschelden, nadat de patiënt een bewijs van betaling door de zorgverzekeraar heeft overlegd aan het ZBC. Het ZBC is daartoe niet verplicht.

7.2 De patiënt verschaft het ZBC bij het eerste bezoek, en telkens wanneer het ZBC daarom vraagt, de relevante zorgverzekeringsgegevens.

7.3 Het ZBC kan in ieder geval vooraf een redelijke aanbetaling of vooruitbetaling vragen: a. als de patiënt niet of slechts gedeeltelijk is verzekerd voor de kosten van de te verlenen zorg; b. wanneer de patiënt een behandeling wenst die geheel buiten het voor die patiënt van toepassing zijn/haarde verzekeringspakket valt.

7.4 Het ZBC verzendt de factuur aan de patiënt uiterlijk binnen twee maanden na afsluiting van de betreffende DOT.  

7.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de verplichting tot betaling daarvan niet op.

7.6 Als de patiënt de factuur van het ZBC niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn heeft voldaan, is hij/zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Het ZBC stuurt de patiënt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft hem de gelegenheid binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering alsnog te betalen.

7.7 Als de factuur van het ZBC na het verstrekken van de tweede betalingstermijn niet of niet volledig is betaald, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van de patiënt. Het ZBC kan bovendien vanaf het moment van het verstrijken van de eerste betalingstermijn de wettelijke rente over het niet betaalde deel van de factuur bij de patiënt in rekening brengen.

7.8 Als de factuur van het ZBC na het verstrekken van de tweede betalingstermijn niet of niet volledig is betaald, dan heeft dit verder tot gevolg dat alle openstaande vorderingen van het ZBC op de patiënt, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar worden.

7.9 De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten voor Consumenten nr. 32418 van 13 maart 2012.

7.10 Als het ZBC in het kader van de incasso van vorderingen op de patiënt gebruik maakt van derden zoals incassobureaus, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is het ZBC gerechtigd de haar bekende facturatiegegevens van de patiënt aan deze derden te verstrekken.

Artikel 8: Tarieven

 8.1 Het ZBC is ongeacht eventuele eerdere mededelingen aan de patiënt altijd gerechtigd tarieven zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Het ZBC brengt steeds de op het moment van het uitvoeren van de geneeskundige behandeling van kracht zijnde en op de website bekendgemaakte tarieven in rekening.

8.2 Het ZBC houdt, waar wettelijk noodzakelijk, bij het vaststellen van tarieven en tariefswijzigingen rekening met de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of met de voorschriften van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

Artikel 9: Verrekening

Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door het ZBC op goede gronden wordt bestreden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Het ZBC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (onder andere) beschadiging, vermissing, verlies of diefstal van (bij het ZBC in bewaring gestelde) persoonlijke eigendommen van de patiënt, tenzij de patiënt zaakschade heeft ondervonden door bewezen schuld of nalatigheid van het ZBC.

10.2 De patiënt kan het ZBC aansprakelijk stellen voor opgelopen schade als gevolg van een onzorgvuldige medische behandeling door het ZBC. Deze aansprakelijkstelling dient schriftelijk te geschieden en gericht te zijn/haar aan de directie van het ZBC. De verzekeraar van het ZBC onderzoekt of het ZBC aansprakelijk is voor de gestelde letselschade en in hoeverre de schade wordt vergoed. De patiënt verplicht zich tot medewerking aan het door de verzekeraar uit te voeren onderzoek

Artikel 11: Nederlands recht

Op alle tussen het ZBC en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

12.1 Het ZBC is gerechtigd om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

12.2 Met uitzondering van, onder voorbehoud van het gestelde in het 3e lid van dit artikel gelden dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van al bestaande behandelings- en dienstverleningsovereenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij het ZBC aangeeft dat dit niet het geval is.

12.3 Als een patiënt een wijziging, die betrekking heeft op een door hem/haar gesloten behandelings- en/of dienstverleningsovereenkomst niet wenst te accepteren, kan hij/zij de overeenkomst met het ZBC schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door het ZBC te zijn ontvangen.